Menu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, e-mail biuro@bocar.com.pl (dalej: ADO).

2. ADO może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:
a) w celu kontaktu z Panią / Panem i zawarcia umowy na podstawie Pani / Pana zainteresowania ofertą ADO,
b) w celu wykonania umowy i na podstawie umowy zawartej z ADO (w tym utrzymanie kontaktu wynikającego z umowy ze wskazanymi osobami),
c) w celu wywiązania się przez ADO z obowiązków nałożonych przepisami prawa (np. w zakresie rozliczeń podatkowych, rachunkowych),
d) w celach bezpośredniego oferowania usług i produktów ADO (marketing bezpośredni),
e) w celu archiwalnym,
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń,
g) w innych celach bezpośrednio określonych w udzielonej zgodzie, o ile Pani / Pan takiej zgody udzielili.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO jest:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą (w przypadku, gdy udzieliła Pani / Pan takiej zgody),
b) realizacja umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy,
c) wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na ADO przez przepisy prawa,
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO jakim jest: realizacja umowy zawartej z inną osobą, niż osoba, której dane dotyczą (w przypadku danych osób wskazanych w umowie jako osoba do kontaktu), marketing bezpośredni oraz dochodzenie i obrona przed dochodzeniem roszczeń.

4. W przypadku, gdy Pana / Pani dane nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani / Pana informujemy, że dane te zostały przekazane ADO przez drugą stronę umowy zawartej z ADO, tj. Pani / Pana pracodawcę lub współpracownika, a dane te obejmują: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe (adres e-mail), dane kontaktowe (nr telefonu).

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty współpracujące z ADO, w tym nasi podwykonawcy, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz podmioty, z którymi ADO ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO w celach określonych w pkt 2 przez okres:
a) niezbędny do przedstawienia oferty, a następnie przez okres jej obowiązywania i ewentualnie niezbędny do zawarcia umowy,
b) wykonania umowy a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub mogących powstać z umowy,
c) przewidziany przepisami prawa,
d) do momentu cofnięcia zgody lub przez okres wskazany w zgodzie (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody),
e) do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwy w dowolnym momencie. W takim przypadku dane te nie będą dłużej przetwarzane do tego celu.

9. W przypadku przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku przedstawienia oferty lub zawarcia umowy jest ono niezbędne do przygotowania tej oferty lub do zawarcia i realizacji umowy.

12. Pani / Pana dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

14. W przypadku pytań dotyczących Pani / Pana danych osobowych można skontaktować się z ADO za pośrednictwem poczty e-mail rodo@bocar.com.pl

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa POLSKA

tel. +48 (34) 327 64 44
tel./fax +48 (34) 327 64 45
tel. +48 (34) 327 64 46

email: biuro@bocar.com.pl
Certyfikaty

CERTYFIKAT 9001

CERTYFIKAT 14001

CERTYFIKAT 14001